KESOIL

Tauon jälkeen jaksaa taas!

Kesoil tulee takaisin tei­den var­sil­le ja maa­kun­tien lii­ken­teen sol­mui­hin. Kuka­ties sa­moil­le pai­koil­le, joista K-kirjai­met aikoi­naan ka­to­si­vat.

Mistä on kysymys?

Suomessa on jo yksi uusi Kesoil. Ja sii­tä idea lähti laa­je­ne­maan. Ko­ko­sim­me jou­kon eri alo­jen am­mat­ti­laisia, joil­la riit­tää in­toa ja koke­mus­ta it­se­näis­ten lii­ken­ne­ase­mayrit­tä­jien tar­vit­se­mista pal­ve­luis­ta – siis niis­tä, jot­ka kan­nat­taa teh­dä yh­des­sä. Halu­am­me luo­da tutus­ta mer­kis­tä jo­tain ko­ko­naan uut­ta. Jo­tain sel­lais­ta, jo­ka kes­tää tu­le­vien vuo­sien au­toi­lun mur­rok­sen, ja aut­taa yrit­tä­jiä uudis­tu­maan samas­sa tah­dissa.

Tämä matka on vasta alus­sa. Etsim­me­kin nyt huol­ta­mo- ja lii­ken­ne­ase­ma­yrit­tä­jiä se­kä eri­lais­ten pal­ve­lui­den tar­joa­jia mu­kaan kehit­tä­mään sel­lais­ta ket­jua, jos­sa olisi mu­ka­vaa ol­la muka­na. Olem­me myös kiin­nos­tu­neita suo­ma­laisen au­toi­lijan mieli­kuvis­ta ja mieli­piteis­tä. Mikä juu­ri si­nun mie­les­täsi on olen­nais­ta, kun au­toi­lu muut­tuu?

Ota rohkeasti yhteyttä